پله میهمان هواپیمایی امارات در دوبی (عکس)

پله میهمان هواپیمایی امارات در دوبی (عکس)
پله اسطوره فوتبال برزیل به دعوت هواپیمایی امارات در این کشور حاضر شده است.

پله میهمان هواپیمایی امارات در دوبی (عکس)

پله اسطوره فوتبال برزیل به دعوت هواپیمایی امارات در این کشور حاضر شده است.
پله میهمان هواپیمایی امارات در دوبی (عکس)