کارت قرمزی که تیرخلاص به تراکتور بود (عکس)

کارت قرمزی که تیرخلاص به تراکتور بود (عکس)
اخراج مدافع جوان تراکتورسازی مقابل سپاهان تیر خلاص به تیم تبریزی بود.

کارت قرمزی که تیرخلاص به تراکتور بود (عکس)

اخراج مدافع جوان تراکتورسازی مقابل سپاهان تیر خلاص به تیم تبریزی بود.
کارت قرمزی که تیرخلاص به تراکتور بود (عکس)