فاجعه در اهواز ، اهواز در فاجعه: شهر در تاریکی گرد و غبار فرو رفت (+عکس)

فاجعه در اهواز ، اهواز در فاجعه: شهر در تاریکی گرد و غبار فرو رفت (+عکس)
اکنون غلظت گرد و غبار در اهواز بیش از 47 برابر حد مجاز است.

فاجعه در اهواز ، اهواز در فاجعه: شهر در تاریکی گرد و غبار فرو رفت (+عکس)

اکنون غلظت گرد و غبار در اهواز بیش از 47 برابر حد مجاز است.
فاجعه در اهواز ، اهواز در فاجعه: شهر در تاریکی گرد و غبار فرو رفت (+عکس)