بالا رفتن مرد عنکبوتی از برج ترامپ !/عکس

بالا رفتن مرد عنکبوتی از برج ترامپ !/عکس
به گزارش سرویس سیاسی پایتخت، پلیس توانست این مرد عنکبوتی را در طبقۀ ۲۱ این برج ۲۰۰ متری گیر بیاندازد و مانع صعود بیشتر او شود. 
یکی از تماشاگران صحنۀ بالا رفتن این مرد عنکبوتی می گوید: «ما در فضای عمومی محوطه برج نشسته بودیم، این مرد هم بود. ناگهان شروع به در آوردن شلوارکی که به پا داشت کرد و طنابهایی هم به او آویزان بود. او شروع به پریدن به اطراف کرد و ناگهان به سرعت دوید. ما فکر می کردیم که او می خواهد از این برج بپرد اما بعد فهمیدیم که با مکنده هایی که داشت از برج بالا می رود.» 
هویت صعود کنندۀ …

بالا رفتن مرد عنکبوتی از برج ترامپ !/عکس

به گزارش سرویس سیاسی پایتخت، پلیس توانست این مرد عنکبوتی را در طبقۀ ۲۱ این برج ۲۰۰ متری گیر بیاندازد و مانع صعود بیشتر او شود. 
یکی از تماشاگران صحنۀ بالا رفتن این مرد عنکبوتی می گوید: «ما در فضای عمومی محوطه برج نشسته بودیم، این مرد هم بود. ناگهان شروع به در آوردن شلوارکی که به پا داشت کرد و طنابهایی هم به او آویزان بود. او شروع به پریدن به اطراف کرد و ناگهان به سرعت دوید. ما فکر می کردیم که او می خواهد از این برج بپرد اما بعد فهمیدیم که با مکنده هایی که داشت از برج بالا می رود.» 
هویت صعود کنندۀ …
بالا رفتن مرد عنکبوتی از برج ترامپ !/عکس