با نقشه دختره را کشیدمش پارک و به او …+عکس

با نقشه دختره را کشیدمش پارک و به او …+عکس
پسر جوان که به خاطر اصرارهای دختر مورد علاقه اش به ازدواج وی را در پارک جنگلی طالقانی کشته بود با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را جلب کرد و از جنبه عمومی جرم محاکمه شد.

با نقشه دختره را کشیدمش پارک و به او …+عکس

پسر جوان که به خاطر اصرارهای دختر مورد علاقه اش به ازدواج وی را در پارک جنگلی طالقانی کشته بود با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را جلب کرد و از جنبه عمومی جرم محاکمه شد.
با نقشه دختره را کشیدمش پارک و به او …+عکس