شعر آئینی امروز وامدار اندیشه شاعران محب اهل بیت (ع)

شعر آئینی امروز وامدار اندیشه شاعران محب اهل بیت (ع)
شعر آئینی امروز وامدار اندیشه شاعران محب اهل بیت (ع) دیروز و با تکیه بر باورمندی بنا شده است. در هر شهر و دیاری شاعران محب ولایت همواره وجود داشته اند؛ چهره هایی که از محتشم کاشانی گرفته تا عمان سامانی، از استاد سازگار، استاد شفق، زنده یاد شکوهی تا علی معلم و مرتضی اسفندقه و سید حمید برقعی و جوان ترها.

شعر آئینی امروز وامدار اندیشه شاعران محب اهل بیت (ع)

شعر آئینی امروز وامدار اندیشه شاعران محب اهل بیت (ع) دیروز و با تکیه بر باورمندی بنا شده است. در هر شهر و دیاری شاعران محب ولایت همواره وجود داشته اند؛ چهره هایی که از محتشم کاشانی گرفته تا عمان سامانی، از استاد سازگار، استاد شفق، زنده یاد شکوهی تا علی معلم و مرتضی اسفندقه و سید حمید برقعی و جوان ترها.
شعر آئینی امروز وامدار اندیشه شاعران محب اهل بیت (ع)