پرواز همدان ـ مشهد فردا از فرودگاه همدان برقرار می شود

پرواز همدان ـ مشهد فردا از فرودگاه همدان برقرار می شود
مدیر روابط عمومی فرودگاه همدان از برقراری پرواز همدان به مشهد خبر داد و گفت: این پرواز فردا بر اساس برنامه قبلی انجام می شود.

پرواز همدان ـ مشهد فردا از فرودگاه همدان برقرار می شود

مدیر روابط عمومی فرودگاه همدان از برقراری پرواز همدان به مشهد خبر داد و گفت: این پرواز فردا بر اساس برنامه قبلی انجام می شود.
پرواز همدان ـ مشهد فردا از فرودگاه همدان برقرار می شود