انیمیشن «فردیناند»؛ داستانی گرم و پرشور و انسانی

انیمیشن «فردیناند»؛ داستانی گرم و پرشور و انسانی
کمپانی قدیمی و معروف والت دیسنی ۸۰ سال پیش از روی داستان کلاسیک
«فردیناند» متعلق به ژانر ادبیات کودکان یک فیلم کوتاه ساخت و با آن جایزه
اسکار آثار کوتاه را تصاحب کرد. آن داستان در عصر خود یک پدیده فرهنگی جالب
نشان می داد اما فیلم سینمایی بلند تازه ای که کمپانی فاکس از روی آن
داستان ساخته و مثل فیلم کوتاه مورد بحث کاندیدای جایزه اسکار (۲۰۱۸) شده،
در عصری بسیار متفاوت و در زمانه ای که ارزش های کاملاً متفاوتی بر جهان
حاکم است عرضه شده و با این وجود شیرینی قصه سروده شده توسط مونرو لیف به
حدی است که حتی امروز هم کاراکتر اول ماجرای «فردیناند» هیچ چیز جز احساس
مساعد را نمی انگیزد.
این کاراکتر، یک گاو وحشی اسپانیایی است که
برخلاف همگنانش علاقه ای به شرکت در مسابقات خون بار گاوبازی رایج در کشورش
و برخی نقاط دیگر جهان ندارد و روحیه اش چنان ملایم و شاعرانه است که فقط
به مسائل انسانی و خیرخواهانه فکر می کند!

از ۷ تا ۱۰۸
در عین حال بین یک فیلم کوتاه ۷ دقیقه ای که
سالها پیش توسط والت دیسنی شکل گرفت و فیلم ۱۰۸ دقیقه ای فعلی تفاوت ها
بسیار است و فیلمی که اینک با …

انیمیشن «فردیناند»؛ داستانی گرم و پرشور و انسانی

کمپانی قدیمی و معروف والت دیسنی ۸۰ سال پیش از روی داستان کلاسیک
«فردیناند» متعلق به ژانر ادبیات کودکان یک فیلم کوتاه ساخت و با آن جایزه
اسکار آثار کوتاه را تصاحب کرد. آن داستان در عصر خود یک پدیده فرهنگی جالب
نشان می داد اما فیلم سینمایی بلند تازه ای که کمپانی فاکس از روی آن
داستان ساخته و مثل فیلم کوتاه مورد بحث کاندیدای جایزه اسکار (۲۰۱۸) شده،
در عصری بسیار متفاوت و در زمانه ای که ارزش های کاملاً متفاوتی بر جهان
حاکم است عرضه شده و با این وجود شیرینی قصه سروده شده توسط مونرو لیف به
حدی است که حتی امروز هم کاراکتر اول ماجرای «فردیناند» هیچ چیز جز احساس
مساعد را نمی انگیزد.
این کاراکتر، یک گاو وحشی اسپانیایی است که
برخلاف همگنانش علاقه ای به شرکت در مسابقات خون بار گاوبازی رایج در کشورش
و برخی نقاط دیگر جهان ندارد و روحیه اش چنان ملایم و شاعرانه است که فقط
به مسائل انسانی و خیرخواهانه فکر می کند!

از ۷ تا ۱۰۸
در عین حال بین یک فیلم کوتاه ۷ دقیقه ای که
سالها پیش توسط والت دیسنی شکل گرفت و فیلم ۱۰۸ دقیقه ای فعلی تفاوت ها
بسیار است و فیلمی که اینک با …
انیمیشن «فردیناند»؛ داستانی گرم و پرشور و انسانی