«فرهنگ» سرمایه ماندگاری یک ملت است/رتبه اول ایران از حیث حضور کیفی زنان در جامعه

«فرهنگ» سرمایه ماندگاری یک ملت است/رتبه اول ایران از حیث حضور کیفی زنان در جامعه
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، از «فرهنگ» به عنوان سرمایه ماندگاری یک ملت یاد کرد و با تشریح وضعیت زنان در چهار دهه گذشته، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از حیث حضور کیفی زنان در جامعه، رتبه نخست را در منطقه دارد.

«فرهنگ» سرمایه ماندگاری یک ملت است/رتبه اول ایران از حیث حضور کیفی زنان در جامعه

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، از «فرهنگ» به عنوان سرمایه ماندگاری یک ملت یاد کرد و با تشریح وضعیت زنان در چهار دهه گذشته، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از حیث حضور کیفی زنان در جامعه، رتبه نخست را در منطقه دارد.
«فرهنگ» سرمایه ماندگاری یک ملت است/رتبه اول ایران از حیث حضور کیفی زنان در جامعه