«قالیباف» اجازه ورود بخش خصوصی به مترو را نمی دهد/ ورود ایتالیا به اتوبوسرانی تهران از مذاکره ۵+۱ سخت تر است

«قالیباف» اجازه ورود بخش خصوصی به مترو را نمی دهد/ ورود ایتالیا به اتوبوسرانی تهران از مذاکره ۵+۱ سخت تر است
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، سختی مذاکرات برای حمل و نقل عمومی با شرکت های خصوصی را مانند مذاکره ۱+۵ دانست و گفت: با توجه به اینکه در حال مذاکرات اولیه با چند شرکت ایتالیایی در زمینه حمل و نقل عمومی هستیم و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است، تا کنون هیچ قراردادی بین شهرداری و شرکت خصوصی کشور ایتالیا به شورای شهر ارائه نشده است.

«قالیباف» اجازه ورود بخش خصوصی به مترو را نمی دهد/ ورود ایتالیا به اتوبوسرانی تهران از مذاکره ۵+۱ سخت تر است

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، سختی مذاکرات برای حمل و نقل عمومی با شرکت های خصوصی را مانند مذاکره ۱+۵ دانست و گفت: با توجه به اینکه در حال مذاکرات اولیه با چند شرکت ایتالیایی در زمینه حمل و نقل عمومی هستیم و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است، تا کنون هیچ قراردادی بین شهرداری و شرکت خصوصی کشور ایتالیا به شورای شهر ارائه نشده است.
«قالیباف» اجازه ورود بخش خصوصی به مترو را نمی دهد/ ورود ایتالیا به اتوبوسرانی تهران از مذاکره ۵+۱ سخت تر است

شهر خبر