مجوز عقد «قرارداد مشروط» فروش هواپیما به ایران

مجوز عقد «قرارداد مشروط» فروش هواپیما به ایران
وزارت خزانه داری آمریکا با صدور یک مجوز عمومی اجازه عقد قرارداد مشروط اتباع و شرکت های آمریکایی برای فروش هواپیمای مسافربری و قطعات مربوطه به ایران را صادر کرد، اما اجرای این قراردادها را به بررسی مورد به مورد درخواست های فروش موکول کرده است.

مجوز عقد «قرارداد مشروط» فروش هواپیما به ایران

وزارت خزانه داری آمریکا با صدور یک مجوز عمومی اجازه عقد قرارداد مشروط اتباع و شرکت های آمریکایی برای فروش هواپیمای مسافربری و قطعات مربوطه به ایران را صادر کرد، اما اجرای این قراردادها را به بررسی مورد به مورد درخواست های فروش موکول کرده است.
مجوز عقد «قرارداد مشروط» فروش هواپیما به ایران

اتوبیوگرافی

دانلود نرم افزار