نگاهی به «قیــام 18 دی» شــهرری در سال 1357

نگاهی به «قیــام 18 دی» شــهرری در سال 1357
زمینه های قیام 18 دی شهرری
در هفته سوم دی ماه 1357 حضرت حضرت امام خمینی (ره) فعالیت های خود را در نوفل لوشاتو گسترش بیشتری دادند. در این مقطع زمانی (16 تا 22 دی 57) ایشان 21 مصاحبه و یک سخنرانی ایراد و همچنین پنج پیام صادر کردند. امام در 16 دی در پیامی خطاب به ملت ایران از آنان خواستند به مبارزه خود با حکومت پهلوی ادامه دهند. حضرت امام خمینی (ره) همچنین روز دوشنبه 18 دی 57 را برای گرامی داشت شهدای مشهد، قزوین و کرمانشاه عزای عمومی اعلام کردند. در دی ماه 57 تظاهرات پراکنده ای در شهر ری صورت می گرفت که گاهی از صحن حضرت عبدالعظیم (ع) شروع می شد و گاهی هم به صحن ختم می شد. تا این که جلسه مشترک روحانیت مبارز شهرری با عده ای از انقلابیون تشکیل گردید و مقرر شد یک راهپیمایی با شکوه روز 18 دی ماه برگزار شود تا انعکاس آن در رسانه ها نیز موجب تقویت حرکت مردمی سایر شهرستان ها شود.
تظاهرات 18 دی
مردم شهرری صبح روز 18 دی ساعت 9 در صحن حضرت عبدالعظیم (ع) گرد هم آمدند و پس از مقداری شعار دادن به سمت مرکز شهر حرکت نمودند . پس از عبور از بازار و خیابان حرم در حالی که تمام اصناف، مغازه های خود را …

نگاهی به «قیــام 18 دی» شــهرری در سال 1357

زمینه های قیام 18 دی شهرری
در هفته سوم دی ماه 1357 حضرت حضرت امام خمینی (ره) فعالیت های خود را در نوفل لوشاتو گسترش بیشتری دادند. در این مقطع زمانی (16 تا 22 دی 57) ایشان 21 مصاحبه و یک سخنرانی ایراد و همچنین پنج پیام صادر کردند. امام در 16 دی در پیامی خطاب به ملت ایران از آنان خواستند به مبارزه خود با حکومت پهلوی ادامه دهند. حضرت امام خمینی (ره) همچنین روز دوشنبه 18 دی 57 را برای گرامی داشت شهدای مشهد، قزوین و کرمانشاه عزای عمومی اعلام کردند. در دی ماه 57 تظاهرات پراکنده ای در شهر ری صورت می گرفت که گاهی از صحن حضرت عبدالعظیم (ع) شروع می شد و گاهی هم به صحن ختم می شد. تا این که جلسه مشترک روحانیت مبارز شهرری با عده ای از انقلابیون تشکیل گردید و مقرر شد یک راهپیمایی با شکوه روز 18 دی ماه برگزار شود تا انعکاس آن در رسانه ها نیز موجب تقویت حرکت مردمی سایر شهرستان ها شود.
تظاهرات 18 دی
مردم شهرری صبح روز 18 دی ساعت 9 در صحن حضرت عبدالعظیم (ع) گرد هم آمدند و پس از مقداری شعار دادن به سمت مرکز شهر حرکت نمودند . پس از عبور از بازار و خیابان حرم در حالی که تمام اصناف، مغازه های خود را …
نگاهی به «قیــام 18 دی» شــهرری در سال 1357