شهادت غریبانه «محسن حججی» موجب ارتقاء روحیه رزم با تکفیر خواهد شد

شهادت غریبانه «محسن حججی» موجب ارتقاء روحیه رزم با تکفیر خواهد شد
روابط عمومی ارتش با تبریک و تسلیت شهادت پاسدار محسن حججی تاکید کرد: شهادت غریبانه اما سرافرازانه این رزمنده مخلص مدافع حرم، موجب ارتقای روحیه رزم در مبارزه با کفر و تکفیر خواهد شد.

شهادت غریبانه «محسن حججی» موجب ارتقاء روحیه رزم با تکفیر خواهد شد

روابط عمومی ارتش با تبریک و تسلیت شهادت پاسدار محسن حججی تاکید کرد: شهادت غریبانه اما سرافرازانه این رزمنده مخلص مدافع حرم، موجب ارتقای روحیه رزم در مبارزه با کفر و تکفیر خواهد شد.
شهادت غریبانه «محسن حججی» موجب ارتقاء روحیه رزم با تکفیر خواهد شد