پایان «محمد علی نجفی»

پایان «محمد علی نجفی»
محمد علی نجفی امروز به رسانه دیگر کارگزاران یعنی روزنامه شرق با اشاره به فشارها بر شهرداری تهران گفته است :«اما من ایستاده ام» اما گویا سایرین برای او نیاستاده اند.

پایان «محمد علی نجفی»

محمد علی نجفی امروز به رسانه دیگر کارگزاران یعنی روزنامه شرق با اشاره به فشارها بر شهرداری تهران گفته است :«اما من ایستاده ام» اما گویا سایرین برای او نیاستاده اند.
پایان «محمد علی نجفی»