کتاب “مدیریت استراتژیک برای کارآفرینان” به چاپ رسید

کتاب “مدیریت استراتژیک برای کارآفرینان” به چاپ رسید
کتاب مدیریت استراتژیک برای کارآفرینان، اثر محمدجواد نائیجی و فرهاد پناهی فر به چاپ رسید.

به گزارش آتیه کار به نقل از روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، ادبیات استراتژیک به صورت سنتی بر شرکت های بزرگ متمرکز بوده است و بسیاری از مفاهیم و توصیه های آن پاسخگویی الزامات منحصر به فرد فعالیت های کارآفرینانه و اقدامات استراتژیک شرکت های کوچک و متوسط نیست.
برای رفع این چالش تلاش هایی برای تلفیق مدیریت استراتژیک و کارآفرینی صورت گرفته است که به بروز و ظهور مفاهیمی مانند چشم انداز و ماموریت کارآفرینانه ، استراتژی های ورود کارآفرینانه ، استراتژی های اقیانوس آبی ، رهبری کارآفرینانه، جایگاه یابی در فضای رقابتی دوسوتوانی نوآوری و کارآفرینی استراتژیک منجر شده است.
کتاب حاضر برای پاسخ به نیازهای کارافرینان به مباحث مدیریت استراتژیک و بر اساس یک دیدگاه تلفیقی و مبتنی بر دو محور اصلی نگاشته شده است.
 در محور نخست به مباحث اصلی مدیریت استراتژیک و کارآفرینی پرداخته شده است تا آشنایی کلی با این دو حوزه فراهم شود. در محور دوم که وجه تمایز اصلی این کتاب با سایر کتابهای مدیریت استراتژیک است ، …

کتاب “مدیریت استراتژیک برای کارآفرینان” به چاپ رسید

کتاب مدیریت استراتژیک برای کارآفرینان، اثر محمدجواد نائیجی و فرهاد پناهی فر به چاپ رسید.

به گزارش آتیه کار به نقل از روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، ادبیات استراتژیک به صورت سنتی بر شرکت های بزرگ متمرکز بوده است و بسیاری از مفاهیم و توصیه های آن پاسخگویی الزامات منحصر به فرد فعالیت های کارآفرینانه و اقدامات استراتژیک شرکت های کوچک و متوسط نیست.
برای رفع این چالش تلاش هایی برای تلفیق مدیریت استراتژیک و کارآفرینی صورت گرفته است که به بروز و ظهور مفاهیمی مانند چشم انداز و ماموریت کارآفرینانه ، استراتژی های ورود کارآفرینانه ، استراتژی های اقیانوس آبی ، رهبری کارآفرینانه، جایگاه یابی در فضای رقابتی دوسوتوانی نوآوری و کارآفرینی استراتژیک منجر شده است.
کتاب حاضر برای پاسخ به نیازهای کارافرینان به مباحث مدیریت استراتژیک و بر اساس یک دیدگاه تلفیقی و مبتنی بر دو محور اصلی نگاشته شده است.
 در محور نخست به مباحث اصلی مدیریت استراتژیک و کارآفرینی پرداخته شده است تا آشنایی کلی با این دو حوزه فراهم شود. در محور دوم که وجه تمایز اصلی این کتاب با سایر کتابهای مدیریت استراتژیک است ، …
کتاب “مدیریت استراتژیک برای کارآفرینان” به چاپ رسید