حضور «مشایی» در دادسرا

حضور «مشایی» در دادسرا
«اسفندیار رحیم مشایی» در دادسرای عمومی و انقلاب تهران حضور یافت.

حضور «مشایی» در دادسرا

«اسفندیار رحیم مشایی» در دادسرای عمومی و انقلاب تهران حضور یافت.
حضور «مشایی» در دادسرا