هشدار جهانگیری و «نه ملی» به فراخوان های «مشکوک»

هشدار جهانگیری و «نه ملی» به فراخوان های «مشکوک»
ایرنا: فراخوان های مشکوک و بی شناسنامه اعتراضی در فضای مجازی با هدف سوءاستفاده از فرصت نماز جمعه پس از برگزاری اجتماع بدون مجوز روز گذشته مشهد، با «نه ملی» در سراسر کشور روبرو شد.
معاون اول رییس جمهوری امروز در سخنانی در بیست و پنجمین مجمع عمومی انجمن اسلامی پزشکی ایران ضمن اشاره به اتفاقاتی که این روزها در کشور می افتد، گفت: مسائل اقتصادی را بهانه کرده اند که به نظر می آید پشت این قضیه مساله دیگری باشد که حتماً باید شناسایی شود.
اسحاق جهانگیری افزود: برخی به بهانه مسائل اقتصادی می خواهند به دولت آسیب بزنند. کسانی که بانی این قضایا هستند دود آن به چشم خودشان خواهد رفت؛ آنان فکر می کنند که با این کار به دولت آسیب می زنند.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: وقتی که جریان اجتماعی راه افتاد و حرکت سیاسی در خیابان رخ داد، حتما کسانی که آن را شروع کرده اند، ادامه دهنده و کنترل کننده پایان آن نخواهند بود و دیگرانی هستند که بر آن جریان سوار می شوند.
فراخوان های مردود:
در پی اقدام های مشکوک در مشهد، فضای مجازی جایگاه پخش فراخوان های اعتراضی در شهرهای مختلف شد که بدون شناسنامه بود.
چندین شهر …

هشدار جهانگیری و «نه ملی» به فراخوان های «مشکوک»

ایرنا: فراخوان های مشکوک و بی شناسنامه اعتراضی در فضای مجازی با هدف سوءاستفاده از فرصت نماز جمعه پس از برگزاری اجتماع بدون مجوز روز گذشته مشهد، با «نه ملی» در سراسر کشور روبرو شد.
معاون اول رییس جمهوری امروز در سخنانی در بیست و پنجمین مجمع عمومی انجمن اسلامی پزشکی ایران ضمن اشاره به اتفاقاتی که این روزها در کشور می افتد، گفت: مسائل اقتصادی را بهانه کرده اند که به نظر می آید پشت این قضیه مساله دیگری باشد که حتماً باید شناسایی شود.
اسحاق جهانگیری افزود: برخی به بهانه مسائل اقتصادی می خواهند به دولت آسیب بزنند. کسانی که بانی این قضایا هستند دود آن به چشم خودشان خواهد رفت؛ آنان فکر می کنند که با این کار به دولت آسیب می زنند.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: وقتی که جریان اجتماعی راه افتاد و حرکت سیاسی در خیابان رخ داد، حتما کسانی که آن را شروع کرده اند، ادامه دهنده و کنترل کننده پایان آن نخواهند بود و دیگرانی هستند که بر آن جریان سوار می شوند.
فراخوان های مردود:
در پی اقدام های مشکوک در مشهد، فضای مجازی جایگاه پخش فراخوان های اعتراضی در شهرهای مختلف شد که بدون شناسنامه بود.
چندین شهر …
هشدار جهانگیری و «نه ملی» به فراخوان های «مشکوک»