سپاه یک «مفسد اقتصادی» و مدیر چند گروه تلگرامی را دستگیر کرد

سپاه یک «مفسد اقتصادی» و مدیر چند گروه تلگرامی را دستگیر کرد
مسئول روابط عمومی سپاه نینوا استان گلستان از دستگیری یکی از مفسدان اقتصادی در استان و همچنین بازداشت یکی از عناصر وابسته به بیگانگان که در فضای مجازی فعالیت ضددینی داشت، توسط معاونت اطلاعات سپاه نینوا خبر داد.

سپاه یک «مفسد اقتصادی» و مدیر چند گروه تلگرامی را دستگیر کرد

مسئول روابط عمومی سپاه نینوا استان گلستان از دستگیری یکی از مفسدان اقتصادی در استان و همچنین بازداشت یکی از عناصر وابسته به بیگانگان که در فضای مجازی فعالیت ضددینی داشت، توسط معاونت اطلاعات سپاه نینوا خبر داد.
سپاه یک «مفسد اقتصادی» و مدیر چند گروه تلگرامی را دستگیر کرد

هنر