غلامرضا انبارلویی : هزینه مهاجر از جیب مقیم چرا؟!

غلامرضا انبارلویی 
هیئت وزیران در جلسه 21/11/1394 به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ تصویب کرد: 
مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال به صورت هزینه ای از محل اعتبارات جزء (1) ردیف (510000) قانون بودجه سال 1394 کل کشور تحت عنوان “هزینه های پیش بینی نشده ـ کمک” به منظور تامین هزینه های مراجعت اتباع ایرانی مهاجر، در اختیار وزارت امور خارجه قرار می گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. (1)
مصوبه فوق …

بازی آزاد

دانلود فیلم خارجی