۱۰ منشاء کلیدی فعالیت های ناسالم اقتصادی در ایران

۱۰ منشاء کلیدی فعالیت های ناسالم اقتصادی در ایران
طیف وسیع ای از شرکت ها و ارگان های منسوب به نهادهای عمومی، به نوع ها فعالیت های اقتصادی و پولی از قبیل فعالیت های بانکی، پیمانکاری، بازرگانی و… مبادرت دارند اما فعالیت های آنان از شفافیت قدر کفایت بهره مند نیست.

۱۰ منشاء کلیدی فعالیت های ناسالم اقتصادی در ایران

طیف وسیع ای از شرکت ها و ارگان های منسوب به نهادهای عمومی، به نوع ها فعالیت های اقتصادی و پولی از قبیل فعالیت های بانکی، پیمانکاری، بازرگانی و… مبادرت دارند اما فعالیت های آنان از شفافیت قدر کفایت بهره مند نیست.
۱۰ منشاء کلیدی فعالیت های ناسالم اقتصادی در ایران

۱۰ منشاء اصلی فعالیتهای ناسالم اقتصادی در ایران

۱۰ منشاء اصلی فعالیتهای ناسالم اقتصادی در ایران
سرویس اقتصادی – طیف گسترده ای از شرکت ها و سازمان های وابسته به نهادهای عمومی، به انواع فعالیت های اقتصادی و مالی از قبیل فعالیت های بانکی، پیمانکاری، بازرگانی و… مبادرت دارند ولی فعالیت های آنها از شفافیت کافی برخوردار نیست.
به گزارش فانوس ، برآورد میزان دقیق فعالیت های ناسالم اقتصادی بسیار دشوار است و برآوردهایی که در مطالعات مختلف از مفاهیمی چون اقتصاد سیاه، اقتصاد پنهان، فرار مالیاتی و قاچاق ارائه می شود، به دلایل مختلف با خطای کلی همراه است و قابل اتکا نیست. با این حال، شواهد مختلف از جمله اظهار نظر مراجع مسوول، برخی گزارش های رسمی داخلی، برخی شاخص های بین المللی، تحلیل روند عوامل موثر بر فعالیت های ناسالم اقتصادی و برخی مطالعات میدانی، در مجموع حاکی از گستردگی ابعاد فعالیت های ناسالم اقتصادی است. به عنوان یک نمونه، بر اساس شاخص مشاهده فساد1 رتبه ایران در سال 2016 بین 176 کشور، با اندکی بهبود نسبت به سال های قبل 131 بود که نشان دهنده رتبه ای نامطلوب در این زمینه است. شاخص های بین المللی دیگری نیز وجود دارد که تاییدکننده همین موضوع است. تعاریف مختلفی به لحاظ حقوقی و …

۱۰ منشاء اصلی فعالیتهای ناسالم اقتصادی در ایران

سرویس اقتصادی – طیف گسترده ای از شرکت ها و سازمان های وابسته به نهادهای عمومی، به انواع فعالیت های اقتصادی و مالی از قبیل فعالیت های بانکی، پیمانکاری، بازرگانی و… مبادرت دارند ولی فعالیت های آنها از شفافیت کافی برخوردار نیست.
به گزارش فانوس ، برآورد میزان دقیق فعالیت های ناسالم اقتصادی بسیار دشوار است و برآوردهایی که در مطالعات مختلف از مفاهیمی چون اقتصاد سیاه، اقتصاد پنهان، فرار مالیاتی و قاچاق ارائه می شود، به دلایل مختلف با خطای کلی همراه است و قابل اتکا نیست. با این حال، شواهد مختلف از جمله اظهار نظر مراجع مسوول، برخی گزارش های رسمی داخلی، برخی شاخص های بین المللی، تحلیل روند عوامل موثر بر فعالیت های ناسالم اقتصادی و برخی مطالعات میدانی، در مجموع حاکی از گستردگی ابعاد فعالیت های ناسالم اقتصادی است. به عنوان یک نمونه، بر اساس شاخص مشاهده فساد1 رتبه ایران در سال 2016 بین 176 کشور، با اندکی بهبود نسبت به سال های قبل 131 بود که نشان دهنده رتبه ای نامطلوب در این زمینه است. شاخص های بین المللی دیگری نیز وجود دارد که تاییدکننده همین موضوع است. تعاریف مختلفی به لحاظ حقوقی و …
۱۰ منشاء اصلی فعالیتهای ناسالم اقتصادی در ایران