«مهر آسمانی» بانک کشاورزی، سامانه الکترونیکی یاری به نیازمندان

«مهر آسمانی» بانک کشاورزی، سامانه الکترونیکی یاری به نیازمندان
طرح «مهر آسمانی» بانک کشاورزی، سامانه ای الکترونیکی شامل بیش از ۲۵ موسسه خیریه معتبر در سطح کشور است که امکان واریزالکترونیکی وجوه خیریه و کمک های نقدی هموطنان را فراهم می کند.
به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این طرح با هدف اجرای مسئولیت های اجتماعی این بانک، ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت هموطنان در کمک به نیازمندان و سهولت در جمع آوری کمک های مردمی اجرایی شده است.
بر اساس این گزارش، هموطنان عزیز می توانند از طریق پایگاه اینترنتی بانک کشاورزی و خودپردازهای این بانک کمک های نقدی خود را به حساب های حمایتی چون ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند(ستاددیه) و ۲۵ موسسه خیریه در سراسر کشورواریز کنند.
این گزارش می افزاید،علاوه بر روش های یاد شده، پرداخت کمک های مردمی به سازمان های حمایتی از طریق اپلیکیشن آپ نیز امکانپذیر است.
برای استفاده از این سامانه به لینک زیر مراجعه کنید:
https://goo.gl/p4RPCX

«مهر آسمانی» بانک کشاورزی، سامانه الکترونیکی یاری به نیازمندان

طرح «مهر آسمانی» بانک کشاورزی، سامانه ای الکترونیکی شامل بیش از ۲۵ موسسه خیریه معتبر در سطح کشور است که امکان واریزالکترونیکی وجوه خیریه و کمک های نقدی هموطنان را فراهم می کند.
به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این طرح با هدف اجرای مسئولیت های اجتماعی این بانک، ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت هموطنان در کمک به نیازمندان و سهولت در جمع آوری کمک های مردمی اجرایی شده است.
بر اساس این گزارش، هموطنان عزیز می توانند از طریق پایگاه اینترنتی بانک کشاورزی و خودپردازهای این بانک کمک های نقدی خود را به حساب های حمایتی چون ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند(ستاددیه) و ۲۵ موسسه خیریه در سراسر کشورواریز کنند.
این گزارش می افزاید،علاوه بر روش های یاد شده، پرداخت کمک های مردمی به سازمان های حمایتی از طریق اپلیکیشن آپ نیز امکانپذیر است.
برای استفاده از این سامانه به لینک زیر مراجعه کنید:
https://goo.gl/p4RPCX
«مهر آسمانی» بانک کشاورزی، سامانه الکترونیکی یاری به نیازمندان