مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیری(مطالعه موردی در جرایم علیه امنیت )

مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیری(مطالعه موردی در جرایم علیه امنیت )
این مقاله می کوشد در راستای شناسایی مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیری در اسلام و ایران، با نگاه ویژه به جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران نشان دهدکه گرچه مدل شدت و عدم قطعیت نظریه ای برای جرایم عمومی در رویکرد اسلام است، اما این امر مانعی برای استفاده از سایر رویکردهای عندالاقتضا در حوزه جرایم خاص نیست.

مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیری(مطالعه موردی در جرایم علیه امنیت )

این مقاله می کوشد در راستای شناسایی مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیری در اسلام و ایران، با نگاه ویژه به جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران نشان دهدکه گرچه مدل شدت و عدم قطعیت نظریه ای برای جرایم عمومی در رویکرد اسلام است، اما این امر مانعی برای استفاده از سایر رویکردهای عندالاقتضا در حوزه جرایم خاص نیست.
مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیری(مطالعه موردی در جرایم علیه امنیت )