کتاب «نشانه در آستانه» در شهرکتاب نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، به تازگی کتاب «نشانه در آستانه» نوشته امیرعلی نجومیان که جستارهایی در نشانه شناسی است، به همت فرهنگ نشر نو منتشر شده است.
مولف در این اثر در بخش نخست به بررسی روند تحول نظری نشانه شناسی از پارادایم ساختگرا به پساساختگرا می پردازد و سپس در بخش دوم، رویکرد نقد نشانه شناسی پساساختگرا را در متون هنری مانند نقاشی، فیلم، معماری و عکس و همچنین در آثار ادبی در عمل به نمایش می گذارد.
نشست هفتگی شهر کتاب روز سه شنبه ۱۳ بهمن از ساعت ۱۶:۳۰ به نق …

دانلود موزیک

باران دانلود