کتاب «نقش تاریخی زن از دیدگاه قرآن» به چاپ دوم رسید

کتاب «نقش تاریخی زن از دیدگاه قرآن» به چاپ دوم رسید
کتاب «نقش تاریخی زن از دیدگاه قرآن» در گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهش های جوان وابسته به پژوهشگاه و به قلم سید ابراهیم حسینی سامان یافته و به چاپ دوم خود رسیده است.
به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب «نقش تاریخی زن از دیدگاه قرآن» به تحلیل نقش زن در ادوار مختلف تاریخی از جوامع باستانی و جاهلیت عربی، تا دوران مدرن پرداخته و در نگاهی دیگر جایگاه زن از دیدگاه قرآن را در حوزه خانواده و اجتماع واکاوی می کند.
معرفی زنان الگو در قرآن از دیگر بخش های این کتاب است که نقش برجسته ای …

کتاب «نقش تاریخی زن از دیدگاه قرآن» به چاپ دوم رسید

کتاب «نقش تاریخی زن از دیدگاه قرآن» در گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهش های جوان وابسته به پژوهشگاه و به قلم سید ابراهیم حسینی سامان یافته و به چاپ دوم خود رسیده است.
به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب «نقش تاریخی زن از دیدگاه قرآن» به تحلیل نقش زن در ادوار مختلف تاریخی از جوامع باستانی و جاهلیت عربی، تا دوران مدرن پرداخته و در نگاهی دیگر جایگاه زن از دیدگاه قرآن را در حوزه خانواده و اجتماع واکاوی می کند.
معرفی زنان الگو در قرآن از دیگر بخش های این کتاب است که نقش برجسته ای …
کتاب «نقش تاریخی زن از دیدگاه قرآن» به چاپ دوم رسید