تمدید داماتو «نقض صریح برجام»/ایران آغازگر فسخ توافق هسته ای نیست

تمدید داماتو «نقض صریح برجام»/ایران آغازگر فسخ توافق هسته ای نیست
مرصادنیوز:مقامات کشورمان همواره تاکید کرده اند که ایران آغاز کننده نقض برجام نخواهد بود اما واکنش ما به نقض آن از سوی آمریکایی ها نباید در افکار عمومی جهان بعنوان عهدشکنی ایران جا زده شود.

تمدید داماتو «نقض صریح برجام»/ایران آغازگر فسخ توافق هسته ای نیست

مرصادنیوز:مقامات کشورمان همواره تاکید کرده اند که ایران آغاز کننده نقض برجام نخواهد بود اما واکنش ما به نقض آن از سوی آمریکایی ها نباید در افکار عمومی جهان بعنوان عهدشکنی ایران جا زده شود.
تمدید داماتو «نقض صریح برجام»/ایران آغازگر فسخ توافق هسته ای نیست