«نقی عظیمی زاده» بعنوان نماینده استانداری کرمان در دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منصوب شد

«نقی عظیمی زاده» بعنوان نماینده استانداری کرمان در دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منصوب شد
طی حکمی از سوی استاندار کرمان، «نقی عظیمی زاده» به عنوان نماینده استانداری کرمان در دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منصوب شد.
به گزارش گروه دریافت خبرگزاری ایسنا منطقه کویر، “علیرضا رزم حسینی” روز پنجشنبه طی حکمی، «نقی عظیمی زاده» را به عنوان نماینده استانداری کرمان در دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منصوب نمود.
متن این حکم به شرح ذیل می باشد:
«جناب آقای نقی عظیمی زاده
مشاور محترم در امور اطلاع رسانی و روابط عمومی
سلام علیکم
به استناد ماده 7 آئین نامه ماده 8 قانون …

«نقی عظیمی زاده» بعنوان نماینده استانداری کرمان در دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منصوب شد

طی حکمی از سوی استاندار کرمان، «نقی عظیمی زاده» به عنوان نماینده استانداری کرمان در دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منصوب شد.
به گزارش گروه دریافت خبرگزاری ایسنا منطقه کویر، “علیرضا رزم حسینی” روز پنجشنبه طی حکمی، «نقی عظیمی زاده» را به عنوان نماینده استانداری کرمان در دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منصوب نمود.
متن این حکم به شرح ذیل می باشد:
«جناب آقای نقی عظیمی زاده
مشاور محترم در امور اطلاع رسانی و روابط عمومی
سلام علیکم
به استناد ماده 7 آئین نامه ماده 8 قانون …
«نقی عظیمی زاده» بعنوان نماینده استانداری کرمان در دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منصوب شد

موزیک جوان