کتاب «نهیلیسم ابسورد» به چاپ رسید

کتاب «نهیلیسم ابسورد» به چاپ رسید
کتاب «نهیلیسم ابسورد» در ادبیات داستانی غرب سیزدهمین کتاب گروه ادبیات و هنر پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه بوده که به قلم آقای شهریار زرشناس محقق این گروه به انتشار رسیده است.
به گزارش گروه فرهنگی آنا از اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مساله نیست انگاری، به ویژه صورت ابسورد نیهیلیسم اومانیسـتی، سـال هاسـت کـه برای نویسنده به صورت دغدغه ای فکری مطرح بوده اسـت. در واقـع فهـم ادبیـات قرن بیستم عالم مدرن و کشورها و ملت های اسیر غربزدگـی شـبه مـدرن، بـدون شناخت تحلیلی ـ نقادانه نیست انگاری ابسورد میسر نیست.
در این کتاب به اجمال به توصیف و تعریف نیهیلیسم و ابسوردیته و بیان نسـبت میـان ایـن دو و برخی ظهورات ادبی آن پرداخته شده است. البته دامنـه ظهـور و بـروز و نفـوذ نیسـت انگـاری ابسورد در ادبیات معاصر غرب و در همه شئون و وجوه زندگی انسان معاصرِ اسیر مدرنیته، آن اندازه گسترده است کـه بررسـی ظهـورات ادبـی نیهیلیسـم ابسـورد را نمی توان به دو یا سه نویسنده منحصر و محدود کرد؛ ولی به هر حال، تاملی نقادانه در زندگی و آثار کافکا، سارتر و کامو از منظر نسبت آنها با …

کتاب «نهیلیسم ابسورد» به چاپ رسید

کتاب «نهیلیسم ابسورد» در ادبیات داستانی غرب سیزدهمین کتاب گروه ادبیات و هنر پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه بوده که به قلم آقای شهریار زرشناس محقق این گروه به انتشار رسیده است.
به گزارش گروه فرهنگی آنا از اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مساله نیست انگاری، به ویژه صورت ابسورد نیهیلیسم اومانیسـتی، سـال هاسـت کـه برای نویسنده به صورت دغدغه ای فکری مطرح بوده اسـت. در واقـع فهـم ادبیـات قرن بیستم عالم مدرن و کشورها و ملت های اسیر غربزدگـی شـبه مـدرن، بـدون شناخت تحلیلی ـ نقادانه نیست انگاری ابسورد میسر نیست.
در این کتاب به اجمال به توصیف و تعریف نیهیلیسم و ابسوردیته و بیان نسـبت میـان ایـن دو و برخی ظهورات ادبی آن پرداخته شده است. البته دامنـه ظهـور و بـروز و نفـوذ نیسـت انگـاری ابسورد در ادبیات معاصر غرب و در همه شئون و وجوه زندگی انسان معاصرِ اسیر مدرنیته، آن اندازه گسترده است کـه بررسـی ظهـورات ادبـی نیهیلیسـم ابسـورد را نمی توان به دو یا سه نویسنده منحصر و محدود کرد؛ ولی به هر حال، تاملی نقادانه در زندگی و آثار کافکا، سارتر و کامو از منظر نسبت آنها با …
کتاب «نهیلیسم ابسورد» به چاپ رسید