«نه به خشونت»

«نه به خشونت»
مگرنه اینکه خشونت، خشونت را بازتولید و بازآفرینی می کند و همانند ظروف مرتبطه، بر دیگر لایه های اجتماع تاثیرگذار است. طی اظهار رییس اورژانس اجتماعی صرفا در شش ماهه نخست امسال، 14 هزار و 599 مورد همسرآزاری اعلام و ثبت شده است. نگران کننده تر آنکه وخامت اوضاع، بیش از این آمار تکان دهنده است و بسیاری از موارد خشونت علیه زنان به دلایلی از جمله فرهنگی، گزارش و پیگیری نمی شوند. با درک همین ضرورت، دولت یازدهم، لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را در دستور کار قرار داد تا متعاقب بررسی آن در معاونت حقوقی قوه قضاییه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. صرف نظر از چند و چون این لایحه و نقد های وارد بدان بسان هر قانون دیگری در هر جای دنیا، در مواردی نقدهایی بر پیکره این لایحه حتی بعضا از سوی زنان وارد آمده است که از جنس دیگری است. در یک جمله به طور شفاف «کلیت لایحه» یعنی اساس «مقابله با خشونت علیه زنان» را نشانه رفته اند. اگر بخواهم این نوع نقد را در یک جمله، به طور موجز و صریح توضیح دهم، اشاره به یک جمله شاخص آن، به روشنی طرز تفکر و خط مشی این منتقدان را ترسیم و تبیین می کند. آن …

«نه به خشونت»

مگرنه اینکه خشونت، خشونت را بازتولید و بازآفرینی می کند و همانند ظروف مرتبطه، بر دیگر لایه های اجتماع تاثیرگذار است. طی اظهار رییس اورژانس اجتماعی صرفا در شش ماهه نخست امسال، 14 هزار و 599 مورد همسرآزاری اعلام و ثبت شده است. نگران کننده تر آنکه وخامت اوضاع، بیش از این آمار تکان دهنده است و بسیاری از موارد خشونت علیه زنان به دلایلی از جمله فرهنگی، گزارش و پیگیری نمی شوند. با درک همین ضرورت، دولت یازدهم، لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را در دستور کار قرار داد تا متعاقب بررسی آن در معاونت حقوقی قوه قضاییه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. صرف نظر از چند و چون این لایحه و نقد های وارد بدان بسان هر قانون دیگری در هر جای دنیا، در مواردی نقدهایی بر پیکره این لایحه حتی بعضا از سوی زنان وارد آمده است که از جنس دیگری است. در یک جمله به طور شفاف «کلیت لایحه» یعنی اساس «مقابله با خشونت علیه زنان» را نشانه رفته اند. اگر بخواهم این نوع نقد را در یک جمله، به طور موجز و صریح توضیح دهم، اشاره به یک جمله شاخص آن، به روشنی طرز تفکر و خط مشی این منتقدان را ترسیم و تبیین می کند. آن …
«نه به خشونت»