«هزینه خدمات مستمر» بدون تغییر مبلغ، جایگزین آبونمان در قبوض گاز شد

«هزینه خدمات مستمر» بدون تغییر مبلغ، جایگزین آبونمان در قبوض گاز شد
«هزینه خدمات مستمر» که در قبوض جدید گاز درج شده با مصوبه شورای عالی اقتصاد، بدون تغییر مبلغ، جایگزین آبونمان شده است.
دریافت مبلغی تحت عنوان آبونمان در قبوض گاز، موضوعی بود که در ماه های اخیر، محل مجادله شد، اما در نهایت با مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر دریافت «هزینه خدمات مستمر از مشترکین گاز طبیعی» به جای آبونمان، پرونده این موضوع بسته شد.
در قبض های جدید گاز ردیف «آبونمان» حذف شده و بجای آن «هزینه خدمات مستمر» درج شده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز نیز می گوید: با تصمیم دولت و شورای اقتصاد، مبلغ آبونمان در قبض ها با همان رقم قبلی ثابت باقی مانده که با عنوان هزینه خدمات مستمر از سوی مشترکان باید پرداخت شود.
** رای دیوان عدالت اداری برای حذف آبونمان از قبوض گاز
ماجرای حذف آبونمان از قبوض گاز از آن جایی در مرکز توجه قرار گرفت که دیوان عدالت اداری در 19 آذر ماه امسال اعلام کرد دریافت این آبونمان، مستند قانونی نداشته و غیر قانونی است، بنابراین باید حذف شود.
بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه سال 91 ستاد هدفمندی یارانه ها در مورد محاسبه آبونمان گاز در مرداد ماه 96 با رای هیات عمومی …

«هزینه خدمات مستمر» بدون تغییر مبلغ، جایگزین آبونمان در قبوض گاز شد

«هزینه خدمات مستمر» که در قبوض جدید گاز درج شده با مصوبه شورای عالی اقتصاد، بدون تغییر مبلغ، جایگزین آبونمان شده است.
دریافت مبلغی تحت عنوان آبونمان در قبوض گاز، موضوعی بود که در ماه های اخیر، محل مجادله شد، اما در نهایت با مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر دریافت «هزینه خدمات مستمر از مشترکین گاز طبیعی» به جای آبونمان، پرونده این موضوع بسته شد.
در قبض های جدید گاز ردیف «آبونمان» حذف شده و بجای آن «هزینه خدمات مستمر» درج شده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز نیز می گوید: با تصمیم دولت و شورای اقتصاد، مبلغ آبونمان در قبض ها با همان رقم قبلی ثابت باقی مانده که با عنوان هزینه خدمات مستمر از سوی مشترکان باید پرداخت شود.
** رای دیوان عدالت اداری برای حذف آبونمان از قبوض گاز
ماجرای حذف آبونمان از قبوض گاز از آن جایی در مرکز توجه قرار گرفت که دیوان عدالت اداری در 19 آذر ماه امسال اعلام کرد دریافت این آبونمان، مستند قانونی نداشته و غیر قانونی است، بنابراین باید حذف شود.
بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه سال 91 ستاد هدفمندی یارانه ها در مورد محاسبه آبونمان گاز در مرداد ماه 96 با رای هیات عمومی …
«هزینه خدمات مستمر» بدون تغییر مبلغ، جایگزین آبونمان در قبوض گاز شد