فروشگاه «هپی لند» انزلی سوخت +عکس

فروشگاه «هپی لند» انزلی سوخت +عکس
روابط عمومی اورژانس کشور از حریق در فروشگاه هپی لند جاده انزلی و مصدومیت ۸ نفر خبر داد.

فروشگاه «هپی لند» انزلی سوخت +عکس

روابط عمومی اورژانس کشور از حریق در فروشگاه هپی لند جاده انزلی و مصدومیت ۸ نفر خبر داد.
فروشگاه «هپی لند» انزلی سوخت +عکس