پاسخ وزارت خارجه به شبهات لایحه «پالرمو»

پاسخ وزارت خارجه به شبهات لایحه «پالرمو»
وزارت امور خارجه ایران در بیانیه ای به برخی پرسش ها پیرامون لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته ملی (پالرمو) پاسخ داد. پروتکل پالرمو که زیرمجموعه میثاق جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فرامرزی به شمار می آید و برای نخستین بار، کار اجباری را هم ردیف و در زمره فعالیت های مرتبط با قاچاق انسان تعریف می کند، هفته گذشته به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. این در حالی بود که مصوبه نمایندگان مجلس برای پیوستن ایران به این توافقنامه به انجام برخی شروط مشروط شد. با وجود این تصویب همچنان الحاق ایران به این پروتکل با برخی واکنش ها و مخالفت های داخلی روبه رو شده است. از جمله برخی نمایندگان منتقد دولت آن را خیانتی همچون برجام خواندند. روزنامه کیهان هم آن را زمینه ساز نفوذ در کشور دانست. وزارت خارجه در بیانیه ای که از سوی روابط عمومی این نهاد منتشر شد، با اشاره به اینکه «این کنوانسیون در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۷۹ توسط جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای شرکت کننده در مذاکرات منتهی به تدوین امضاشده و در طول ۱۷ سال گذشته کارشناسان برجسته نهادهای ذیربط کشور از قوا …

پاسخ وزارت خارجه به شبهات لایحه «پالرمو»

وزارت امور خارجه ایران در بیانیه ای به برخی پرسش ها پیرامون لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته ملی (پالرمو) پاسخ داد. پروتکل پالرمو که زیرمجموعه میثاق جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فرامرزی به شمار می آید و برای نخستین بار، کار اجباری را هم ردیف و در زمره فعالیت های مرتبط با قاچاق انسان تعریف می کند، هفته گذشته به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. این در حالی بود که مصوبه نمایندگان مجلس برای پیوستن ایران به این توافقنامه به انجام برخی شروط مشروط شد. با وجود این تصویب همچنان الحاق ایران به این پروتکل با برخی واکنش ها و مخالفت های داخلی روبه رو شده است. از جمله برخی نمایندگان منتقد دولت آن را خیانتی همچون برجام خواندند. روزنامه کیهان هم آن را زمینه ساز نفوذ در کشور دانست. وزارت خارجه در بیانیه ای که از سوی روابط عمومی این نهاد منتشر شد، با اشاره به اینکه «این کنوانسیون در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۷۹ توسط جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای شرکت کننده در مذاکرات منتهی به تدوین امضاشده و در طول ۱۷ سال گذشته کارشناسان برجسته نهادهای ذیربط کشور از قوا …
پاسخ وزارت خارجه به شبهات لایحه «پالرمو»