رونمایی از «پینوکیو» با حضور «غریب پور»

رونمایی از «پینوکیو» با حضور «غریب پور»
مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب «پینوکیو» با حضور مترجم این اثر «بهروز غریب پور» برگزار می شود.

رونمایی از «پینوکیو» با حضور «غریب پور»

مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب «پینوکیو» با حضور مترجم این اثر «بهروز غریب پور» برگزار می شود.
رونمایی از «پینوکیو» با حضور «غریب پور»