کتاب «روابط عمومی چیست؟» منتشر شد

کتاب «روابط عمومی چیست؟» منتشر شد
مجموعه یادداشت های علمی احمد یحیایی ایله ای در قالب کتابی با عنوان «روابط عمومی چیست؟» منتشر شد.

کتاب «روابط عمومی چیست؟» منتشر شد

مجموعه یادداشت های علمی احمد یحیایی ایله ای در قالب کتابی با عنوان «روابط عمومی چیست؟» منتشر شد.
کتاب «روابط عمومی چیست؟» منتشر شد

کتاب «بهره وران چه می گویند؟» منتشر شد

کتاب «بهره وران چه می گویند؟» منتشر شد
کتاب «بهره وران چه می گویند؟» با همکاری سازمان ملی بهره وری ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهشکده مطالعات آینده منتشر شد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی سازمان ملی بهره وری ایران، این کتاب حاصل گفت وگو با ۱۹ نفر از افرادی است که در پیشگفتار کتاب از آنها به عنوان «کسانی که در امر بهره وری در ایران شناخته شده و صاحب نظر هستند»، یاد شده است.
در ادامه پیشگفتار کتاب «بهره وران چه می گویند؟» درباره چرایی انجام و انتشار این گفت وگوها آمده است: «هدف این گفت وگوها آن بوده که ضمن معرفی و بیان تجربیات بهره وران، با ابعاد مختلف نگاه ایشان به موضوع بهره وری در توسعه پایدار آشنا شویم؛ ضمن آنکه با برجسته ساختن عوامل مهم تاثیرگذار بر ارتقای بهره وری بتوانیم به تدوین سناریوهای آینده بهره وری در سطح ملی تا افق ۱۴۰۴ پرداخته و از خلال آن، نحوه نگاه صحیح به بهره وری در کشور و نحوه مدیریت و رویارویی با چالش های مسیر و ضرورت اهمیت دادن به مطالعات آینده را بکاویم».
این اثر در قطع وزیری، در ۲۸۸ صفحه و توسط انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی به چاپ رسیده است.
علاقه مندان می توانند برای …

کتاب «بهره وران چه می گویند؟» منتشر شد

کتاب «بهره وران چه می گویند؟» با همکاری سازمان ملی بهره وری ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهشکده مطالعات آینده منتشر شد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی سازمان ملی بهره وری ایران، این کتاب حاصل گفت وگو با ۱۹ نفر از افرادی است که در پیشگفتار کتاب از آنها به عنوان «کسانی که در امر بهره وری در ایران شناخته شده و صاحب نظر هستند»، یاد شده است.
در ادامه پیشگفتار کتاب «بهره وران چه می گویند؟» درباره چرایی انجام و انتشار این گفت وگوها آمده است: «هدف این گفت وگوها آن بوده که ضمن معرفی و بیان تجربیات بهره وران، با ابعاد مختلف نگاه ایشان به موضوع بهره وری در توسعه پایدار آشنا شویم؛ ضمن آنکه با برجسته ساختن عوامل مهم تاثیرگذار بر ارتقای بهره وری بتوانیم به تدوین سناریوهای آینده بهره وری در سطح ملی تا افق ۱۴۰۴ پرداخته و از خلال آن، نحوه نگاه صحیح به بهره وری در کشور و نحوه مدیریت و رویارویی با چالش های مسیر و ضرورت اهمیت دادن به مطالعات آینده را بکاویم».
این اثر در قطع وزیری، در ۲۸۸ صفحه و توسط انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی به چاپ رسیده است.
علاقه مندان می توانند برای …
کتاب «بهره وران چه می گویند؟» منتشر شد

کتاب «خاطرات کارفرمایان کارآفرین» منتشر شد

کتاب «خاطرات کارفرمایان کارآفرین» منتشر شد
هاتف خبر – معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی به منظور بهره گیری از تجارب و آموخته های کارفرمایان و کارآفرینان برتر و تأثیرگذار کشور کتاب «خاطرات کارفرمایان کارآفرین» را چاپ و منتشر کرد.
به گزارش «هاتف خبر» از اداره ی کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، این کتاب حاصل برگزاری مسابقه ی بزرگ خاطره نویسی ویژه ی کارفرمایان کشور است که فراخوان آن با عنوان «چگونه کارآفرین شدم؟» تابستان سال ١٣٩۵ به وسیله ی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی منتشر شد و در استانهای سراسر کشور نیز اطلاع رسانی گردید.

در جریان برگزاری این مسابقه، در مجموع ٧٠ خاطره به دبیرخانه ی برگزاری مسابقه ارسال شد که پس از بررسی این آثار در کمیته یی متشکل از نمایندگان معاونت فنی و درآمد، اداره ی کل روابط عمومی و اداره ی کل امور فرهنگی و اجتماعی، کارفرمایان تامین اجتماعی و نمایندگانی از موسسه ی فرهنگی و هنری «آهنگ آتیه» ٢٠ اثر حائز شرایط انتخاب و شایسته ی تقدیر شناخته شد.
این کتاب شامل خاطرات جالب و خواندنی کارآفرینان بزرگ و برتر کشور در زمینه ی تولید، کار و اشتغال و همچنین اظهار نظر در …

کتاب «خاطرات کارفرمایان کارآفرین» منتشر شد

هاتف خبر – معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی به منظور بهره گیری از تجارب و آموخته های کارفرمایان و کارآفرینان برتر و تأثیرگذار کشور کتاب «خاطرات کارفرمایان کارآفرین» را چاپ و منتشر کرد.
به گزارش «هاتف خبر» از اداره ی کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، این کتاب حاصل برگزاری مسابقه ی بزرگ خاطره نویسی ویژه ی کارفرمایان کشور است که فراخوان آن با عنوان «چگونه کارآفرین شدم؟» تابستان سال ١٣٩۵ به وسیله ی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی منتشر شد و در استانهای سراسر کشور نیز اطلاع رسانی گردید.

در جریان برگزاری این مسابقه، در مجموع ٧٠ خاطره به دبیرخانه ی برگزاری مسابقه ارسال شد که پس از بررسی این آثار در کمیته یی متشکل از نمایندگان معاونت فنی و درآمد، اداره ی کل روابط عمومی و اداره ی کل امور فرهنگی و اجتماعی، کارفرمایان تامین اجتماعی و نمایندگانی از موسسه ی فرهنگی و هنری «آهنگ آتیه» ٢٠ اثر حائز شرایط انتخاب و شایسته ی تقدیر شناخته شد.
این کتاب شامل خاطرات جالب و خواندنی کارآفرینان بزرگ و برتر کشور در زمینه ی تولید، کار و اشتغال و همچنین اظهار نظر در …
کتاب «خاطرات کارفرمایان کارآفرین» منتشر شد

کتاب دومین دوسالانه عکس تامین اجتماعی در یک نگاه منتشر شد

کتاب دومین دوسالانه عکس تامین اجتماعی در یک نگاه، به همت اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی و شرکت فرهنگ فیلم تهران منتشر شد.

کیمیا دانلود

ترانه