در ستایش «کریمی» بودن

در ستایش «کریمی» بودن
علی کریمی رسانه ای است که موردتوجه قرار می گیرد، مسوولان را به واکنش وامی دارد و حوزه عمومی را پشتوانه محکمش می بیند. جامعه به علی کریمی ها نیاز دارد تا ساخته شود.
2- پتر باستو، کارگردان مجارستانی فیلم «شاهد اصلی» که شاهکارش مدت ها ممنوع الپخش بود، صحنه ای را خلق کرد که بی گمان درس بزرگی برای ما دارد. صحنه ای در یک پارک تفریحات است که در «تونل وحشت سوسیالیستی»، مارکس، لنین، استالین و انگلس از تاریکی بیرون می آیند تا بچه های کوچک را بترسانند. می شود گفت همان کاری که بسیاری از ما می کنیم. فقط کافی بود در آن تونل باشیم تا بتوانیم تقصیر همه چیز را – تمام دردها، مشکلات، نارسایی ها، دردهای شخصی و بی مسوولیتی های مان را- به گردن «دیگران» بیندازیم. حالا که از تونل بیرون آمدیم، متوجه شدیم که این بیرون، همه چیز آن طور نیست که تصور می کردیم. حالا متوجه شدیم این خودمان هستیم که باید فوتبال و سرزمین مان را بسازیم.
متوجه شده ایم که از این به بعد خودمان مسوولیت زندگی مان را برعهده داریم و دیگر عذر موجهی نداریم که با آن وجدان معذب مان را آسوده کنیم و بگوییم همه اش تقصیر مدیران فوتبال و ورزش و …

در ستایش «کریمی» بودن

علی کریمی رسانه ای است که موردتوجه قرار می گیرد، مسوولان را به واکنش وامی دارد و حوزه عمومی را پشتوانه محکمش می بیند. جامعه به علی کریمی ها نیاز دارد تا ساخته شود.
2- پتر باستو، کارگردان مجارستانی فیلم «شاهد اصلی» که شاهکارش مدت ها ممنوع الپخش بود، صحنه ای را خلق کرد که بی گمان درس بزرگی برای ما دارد. صحنه ای در یک پارک تفریحات است که در «تونل وحشت سوسیالیستی»، مارکس، لنین، استالین و انگلس از تاریکی بیرون می آیند تا بچه های کوچک را بترسانند. می شود گفت همان کاری که بسیاری از ما می کنیم. فقط کافی بود در آن تونل باشیم تا بتوانیم تقصیر همه چیز را – تمام دردها، مشکلات، نارسایی ها، دردهای شخصی و بی مسوولیتی های مان را- به گردن «دیگران» بیندازیم. حالا که از تونل بیرون آمدیم، متوجه شدیم که این بیرون، همه چیز آن طور نیست که تصور می کردیم. حالا متوجه شدیم این خودمان هستیم که باید فوتبال و سرزمین مان را بسازیم.
متوجه شده ایم که از این به بعد خودمان مسوولیت زندگی مان را برعهده داریم و دیگر عذر موجهی نداریم که با آن وجدان معذب مان را آسوده کنیم و بگوییم همه اش تقصیر مدیران فوتبال و ورزش و …
در ستایش «کریمی» بودن