تداوم حمایت بانک شهر از مدیریت شهری کلانشهرها

تداوم حمایت بانک شهر از مدیریت شهری کلانشهرها
به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، حسین محمد پورزرندی با اشاره به حمایت این بانک از مدیریت شهری کلانشهرها اظهار کرد: این بانک از بدو تاسیس تا کنون در کنار شهرداری کلانشهرها بوده و از پروژه های شهری مهم حمایت کرده است.
پورزرندی با بیان این که متاسفانه افتتاح بسیاری از پروژه های مهم شهری تا پیش از حمایت های بانک شهر به دلیل کمبود منابع مالی به تاخیر افتاده بود،گفت: در چند سال اخیر تلاش داشتیم تا به عنوان بازوی کمکی مدیریت شهری، در این حوزه، حامی شهروندان و مدیریت شهرها باشیم و به اذعان بسیاری از مدیران شهری، چنانچه حمایت های این بانک نبود، بسیاری از پروژه های نیمه تمام در شهرهای مختلف به سرانجام نمی رسید.
وی افزود: به جرات می توان گفت که محیط زیست در ایران اصلی ترین چشم انداز دچار ابهام محسوب می شود و رسیدگی به آن جزو وظایف و مسئولیت های وظیفه ای و اجتماعی اشخاص و افراد است؛بر همین اساس تمرکز بر نقش آفرینی مثبت در این رابطه و ورود به طرح های موثر بر حوزه محیط زیست مثل توسعه حمل و نقل عمومی و ساخت شبکه مترو در کلانشهرها به عنوان یکی از مهم ترین استراتژی های بازاریابی بانک شهر …

تداوم حمایت بانک شهر از مدیریت شهری کلانشهرها

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار »، حسین محمد پورزرندی با اشاره به حمایت این بانک از مدیریت شهری کلانشهرها اظهار کرد: این بانک از بدو تاسیس تا کنون در کنار شهرداری کلانشهرها بوده و از پروژه های شهری مهم حمایت کرده است.
پورزرندی با بیان این که متاسفانه افتتاح بسیاری از پروژه های مهم شهری تا پیش از حمایت های بانک شهر به دلیل کمبود منابع مالی به تاخیر افتاده بود،گفت: در چند سال اخیر تلاش داشتیم تا به عنوان بازوی کمکی مدیریت شهری، در این حوزه، حامی شهروندان و مدیریت شهرها باشیم و به اذعان بسیاری از مدیران شهری، چنانچه حمایت های این بانک نبود، بسیاری از پروژه های نیمه تمام در شهرهای مختلف به سرانجام نمی رسید.
وی افزود: به جرات می توان گفت که محیط زیست در ایران اصلی ترین چشم انداز دچار ابهام محسوب می شود و رسیدگی به آن جزو وظایف و مسئولیت های وظیفه ای و اجتماعی اشخاص و افراد است؛بر همین اساس تمرکز بر نقش آفرینی مثبت در این رابطه و ورود به طرح های موثر بر حوزه محیط زیست مثل توسعه حمل و نقل عمومی و ساخت شبکه مترو در کلانشهرها به عنوان یکی از مهم ترین استراتژی های بازاریابی بانک شهر …
تداوم حمایت بانک شهر از مدیریت شهری کلانشهرها

رونق اقتصاد کلانشهرها با حمایت بانک شهر

رونق اقتصاد کلانشهرها با حمایت بانک شهر
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت اقدامات بانک شهر، گفت: اقتصاد شهری با وجود فعالیت ها و کمک های این بانک رونق گرفته است.
به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومی بانک شهر، حسن خلیل آبادی با اشاره به تاکیدات شهردار تهران بر استفاده از مشارکت بانک شهر در اجرای پروژه های شهری گفت: این بانک برای پشتیابی و توسعه فعالیت های اقتصاد شهر تاسیس شده و امروزه بیشتر خدمات بانک شهر در راستای کمک به شهرداری های سراسر کشور طراحی شده است.
وی با بیان این که بانک شهر خدمات مختلفی در چارچوب قوانین بانک مرکزی ارائه می کند گفت: بانک شهر نه تنها به طور ویژه به کمک شهرداری ها در اجرای پروژه ها آمده است بلکه در حل مسائل و مشکلات شهری نیز به عنوان بازویی کمکی، همراه مدیریت شهری بوده است.
عضو پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که باید نقش بانک شهر در مدیریت شهری پررنگتر شود تا شهرداری ها مجبور نشوند برای حل مشکلات و تامین منابع از راه های نامتعارف هزینه را تامین کنند، گفت: اقتصاد شهری با وجود فعالیت ها و کمک های این بانک رونق گرفته است.

رونق اقتصاد کلانشهرها با حمایت بانک شهر

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت اقدامات بانک شهر، گفت: اقتصاد شهری با وجود فعالیت ها و کمک های این بانک رونق گرفته است.
به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومی بانک شهر، حسن خلیل آبادی با اشاره به تاکیدات شهردار تهران بر استفاده از مشارکت بانک شهر در اجرای پروژه های شهری گفت: این بانک برای پشتیابی و توسعه فعالیت های اقتصاد شهر تاسیس شده و امروزه بیشتر خدمات بانک شهر در راستای کمک به شهرداری های سراسر کشور طراحی شده است.
وی با بیان این که بانک شهر خدمات مختلفی در چارچوب قوانین بانک مرکزی ارائه می کند گفت: بانک شهر نه تنها به طور ویژه به کمک شهرداری ها در اجرای پروژه ها آمده است بلکه در حل مسائل و مشکلات شهری نیز به عنوان بازویی کمکی، همراه مدیریت شهری بوده است.
عضو پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که باید نقش بانک شهر در مدیریت شهری پررنگتر شود تا شهرداری ها مجبور نشوند برای حل مشکلات و تامین منابع از راه های نامتعارف هزینه را تامین کنند، گفت: اقتصاد شهری با وجود فعالیت ها و کمک های این بانک رونق گرفته است.
رونق اقتصاد کلانشهرها با حمایت بانک شهر