نشست فوری «کمیته حقوق غیرقابل تصرف ملت فلسطین» در مجمع عمومی سازمان ملل

نشست فوری «کمیته حقوق غیرقابل تصرف ملت فلسطین» در مجمع عمومی سازمان ملل
«کمیته حقوق غیرقابل تصرف ملت فلسطین» در مجمع عمومی سازمان ملل جلسه ای ویژه تشکیل داد و از دولت آمریکا خواست از تصمیمش علیه قدس صرف نظر کند.

نشست فوری «کمیته حقوق غیرقابل تصرف ملت فلسطین» در مجمع عمومی سازمان ملل

«کمیته حقوق غیرقابل تصرف ملت فلسطین» در مجمع عمومی سازمان ملل جلسه ای ویژه تشکیل داد و از دولت آمریکا خواست از تصمیمش علیه قدس صرف نظر کند.
نشست فوری «کمیته حقوق غیرقابل تصرف ملت فلسطین» در مجمع عمومی سازمان ملل