انفجار کپسول گاز در ساختمان کارگاه مددجویان بهزیستی در هفتکل خوزستان

انفجار کپسول گاز در ساختمان کارگاه مددجویان بهزیستی در هفتکل خوزستان
مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی خوزستان از انفجار شدید کپسول گاز در ساختمان کارگاه مددجویان بهزیستی هفتکل خبر داد.

انفجار کپسول گاز در ساختمان کارگاه مددجویان بهزیستی در هفتکل خوزستان

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی خوزستان از انفجار شدید کپسول گاز در ساختمان کارگاه مددجویان بهزیستی هفتکل خبر داد.
انفجار کپسول گاز در ساختمان کارگاه مددجویان بهزیستی در هفتکل خوزستان