«گلستان» را وقتی دور هم هستید برای فرزندانتان بخوانید

«گلستان» را وقتی دور هم هستید برای فرزندانتان بخوانید
شاید بیشترین کتاب هایی که اقبال عمومی را به خود جلب می کند، تاریخ و ادبیات باشد. یکی از کتاب هایی که در روزگار قدیم به آن بسیار توجه می شد و نام آن برای همه مشخص و معین است، «گلستان» است.
من گلستان را معرفی می کنم تا دوستان کتابخوان بدانند از خواندن این کتاب ارزشمند چه محصولی نصیب آنها می شود. یادم می آید وقتی دبستان بودم، این کتاب را می خواندیم و یکی از کتاب هایی بود که مادرم شب ها بلند می خواند، درباره آن حرف می زد و ما خواهر و برادرها به حرف های او گوش می کردیم.
گلستان می تواند:
۱) ارتباط های …

«گلستان» را وقتی دور هم هستید برای فرزندانتان بخوانید

شاید بیشترین کتاب هایی که اقبال عمومی را به خود جلب می کند، تاریخ و ادبیات باشد. یکی از کتاب هایی که در روزگار قدیم به آن بسیار توجه می شد و نام آن برای همه مشخص و معین است، «گلستان» است.
من گلستان را معرفی می کنم تا دوستان کتابخوان بدانند از خواندن این کتاب ارزشمند چه محصولی نصیب آنها می شود. یادم می آید وقتی دبستان بودم، این کتاب را می خواندیم و یکی از کتاب هایی بود که مادرم شب ها بلند می خواند، درباره آن حرف می زد و ما خواهر و برادرها به حرف های او گوش می کردیم.
گلستان می تواند:
۱) ارتباط های …
«گلستان» را وقتی دور هم هستید برای فرزندانتان بخوانید

باران دانلود