ثبت شکایت بیش از ۱۱ هزار مالباخته «گلیم و گبه»/پرونده در مرحله دادرسی است

ثبت شکایت بیش از ۱۱ هزار مالباخته «گلیم و گبه»/پرونده در مرحله دادرسی است
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با اشاره به ثبت شکایت بیش از ۱۱ هزار مالباخته پرونده «گلیم و گبه» گفت: این پرونده در مرحله دادرسی است.

ثبت شکایت بیش از ۱۱ هزار مالباخته «گلیم و گبه»/پرونده در مرحله دادرسی است

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با اشاره به ثبت شکایت بیش از ۱۱ هزار مالباخته پرونده «گلیم و گبه» گفت: این پرونده در مرحله دادرسی است.
ثبت شکایت بیش از ۱۱ هزار مالباخته «گلیم و گبه»/پرونده در مرحله دادرسی است