«۱۲ فروردین» تجلی اراده و عزم ملی در مسیر برپایی حکومت اسلامی است

«۱۲ فروردین» تجلی اراده و عزم ملی در مسیر برپایی حکومت اسلامی است
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه ای، یوم الله ۱۲ فروردین را تحقق اراده و عزم ملی و همدلی و اتحاد عمومی ایرانیان در برپایی حکومت اسلامی دانست.

«۱۲ فروردین» تجلی اراده و عزم ملی در مسیر برپایی حکومت اسلامی است

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه ای، یوم الله ۱۲ فروردین را تحقق اراده و عزم ملی و همدلی و اتحاد عمومی ایرانیان در برپایی حکومت اسلامی دانست.
«۱۲ فروردین» تجلی اراده و عزم ملی در مسیر برپایی حکومت اسلامی است

آهنگ جدید

باران دانلود