۴۰ درصد مرم ایران اضافه وزن دارند/ اعتبارات جوابگوی درمان نیست /عوارض دیابت از سرطان خطرناک تر است

۴۰ درصد مرم ایران اضافه وزن دارند/ اعتبارات جوابگوی درمان نیست /عوارض دیابت از سرطان خطرناک تر است
وزیر بهداشت از شخصیت آیت الله جوادی آملی به عنوان فردی عالم و عامل یاد کرد و بر لزوم توصیه های علما و افراد تاثیر گذار به مردم در جهت حفظ بهداشت فردی و عمومی و افزایش تحرک و مصرف تغذیه سالم و پرهیز از پرخوری تاکید کرد.

۴۰ درصد مرم ایران اضافه وزن دارند/ اعتبارات جوابگوی درمان نیست /عوارض دیابت از سرطان خطرناک تر است

وزیر بهداشت از شخصیت آیت الله جوادی آملی به عنوان فردی عالم و عامل یاد کرد و بر لزوم توصیه های علما و افراد تاثیر گذار به مردم در جهت حفظ بهداشت فردی و عمومی و افزایش تحرک و مصرف تغذیه سالم و پرهیز از پرخوری تاکید کرد.
۴۰ درصد مرم ایران اضافه وزن دارند/ اعتبارات جوابگوی درمان نیست /عوارض دیابت از سرطان خطرناک تر است