“فحش نامه” هایی که صدای روحانی را درآورد !

ماجرای انتشار ” فحش نامه” در قالب جراید، قدمتی به طول چندین دهه دارد که این بار در دوران “اعتدال و تدبیر”، صدای رئیس جمهوری را درآورده است که خود زمانی می گفت: «اگر در جامعه ای دهان ها بسته و قلم ها شکسته شود، اعتماد عمومی سلب می شود»

سپهر نیوز

تلگرام