نگاه «360 درجه» به مسائل روز

نگاه «360 درجه» به مسائل روز
ناآرامی های اخیر، مسائل امنیتی، نرخ دلار، کشتی سانچی و … از جمله سوژه های داغی است که دست اندرکاران مستند «360 درجه» به آن می پردازند. این مستند خبری ـ تحلیلی تلاش دارد با انعکاس نظرات موافقان و مخالفان، به شکل گیری رخدادهای مهم بپردازد و از زوایای مختلف آن را مورد بررسی قرار بدهد.

نگاه «360 درجه» به مسائل روز

ناآرامی های اخیر، مسائل امنیتی، نرخ دلار، کشتی سانچی و … از جمله سوژه های داغی است که دست اندرکاران مستند «360 درجه» به آن می پردازند. این مستند خبری ـ تحلیلی تلاش دارد با انعکاس نظرات موافقان و مخالفان، به شکل گیری رخدادهای مهم بپردازد و از زوایای مختلف آن را مورد بررسی قرار بدهد.
نگاه «360 درجه» به مسائل روز