موانع اجرای کامل قانون “برچسب گذاری” محصولات غذایی چیست؟

موانع اجرای کامل قانون “برچسب گذاری” محصولات غذایی چیست؟
سلامت نیوز: در صورت اجرای کامل قانون فعلی “برچسب گذاری” و با قید شدن عبارت “دستکاری شده ژنتیکی” بر روی محصولات غذایی تراریخته موجود در بازار کشورمان، قطعا میزان فروش این دسته از محصولات در ایران نیز مانند تمام کشورهای اروپایی به حداقل ممکن خواهد رسید.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از تسنیم،مدتی است که موضوع سلامت محصولات “تراریخته” یا همان محصولات دستکاری شده ژنتیکی و اینکه مصرف این دسته از محصولات می تواند عوارض و پیامدهای وخیمی برای سلامت انسان داشته باشد، به مسئله مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی …

موانع اجرای کامل قانون “برچسب گذاری” محصولات غذایی چیست؟

سلامت نیوز: در صورت اجرای کامل قانون فعلی “برچسب گذاری” و با قید شدن عبارت “دستکاری شده ژنتیکی” بر روی محصولات غذایی تراریخته موجود در بازار کشورمان، قطعا میزان فروش این دسته از محصولات در ایران نیز مانند تمام کشورهای اروپایی به حداقل ممکن خواهد رسید.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از تسنیم،مدتی است که موضوع سلامت محصولات “تراریخته” یا همان محصولات دستکاری شده ژنتیکی و اینکه مصرف این دسته از محصولات می تواند عوارض و پیامدهای وخیمی برای سلامت انسان داشته باشد، به مسئله مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی …
موانع اجرای کامل قانون “برچسب گذاری” محصولات غذایی چیست؟

خرید بک لینک