“تحلیل راى وحدت رویه شماره ٧٤٧ مورخ ٩٤/١٠/٢٩ دیوانعالى کشور””

“تحلیل راى وحدت رویه شماره ٧٤٧ مورخ ٩٤/١٠/٢٩ دیوانعالى کشور””
پیشینه موضوع:
در پى اعلام تعارض آراء شعب ٢٧ و ٣٠ دیوانعدالت ادارى در خصوص تعیین مرجع صالح براى رسیدگى به شکایات افراد از دولت و شهرداریها دائر بر مطالبه بهاى اراضى و ابنیه واقع در طرحهاى دولتى و عمومى که تملک یا تصرف شده اند، هیات عمومى دیوانعدالت ادارى، در تاریخ ٨٧/٣/٢٦ و به موجب راى شماره ١٩٩ چنین مقرر نمود که:
” همانطور که که در دادنامه شماره 93 مورخ 27/3/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، به موجب ماده13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اع …

“تحلیل راى وحدت رویه شماره ٧٤٧ مورخ ٩٤/١٠/٢٩ دیوانعالى کشور””

پیشینه موضوع:
در پى اعلام تعارض آراء شعب ٢٧ و ٣٠ دیوانعدالت ادارى در خصوص تعیین مرجع صالح براى رسیدگى به شکایات افراد از دولت و شهرداریها دائر بر مطالبه بهاى اراضى و ابنیه واقع در طرحهاى دولتى و عمومى که تملک یا تصرف شده اند، هیات عمومى دیوانعدالت ادارى، در تاریخ ٨٧/٣/٢٦ و به موجب راى شماره ١٩٩ چنین مقرر نمود که:
” همانطور که که در دادنامه شماره 93 مورخ 27/3/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، به موجب ماده13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اع …
“تحلیل راى وحدت رویه شماره ٧٤٧ مورخ ٩٤/١٠/٢٩ دیوانعالى کشور””

بک لینک رنک 4