توصیه هایی برای تخریب ایمن ساختمان (4)

* هنگام تخریب یا برچیدن دیوار ساختمان های قدیمی ، قسمتی از دیوار که ارتفاع آن بیش از 22 برابر ضخامت آن است ، نباید بدون مهارهای جانبی آزاد بماند.
* برای خراب کردن و برچیدن دیوارهای نازک و مرتفع و فاقد استحکام کافی باید به طریق دستی از داربست استفاده شود.
* در مواردی که دیوار با وارد آوردن نیرو و فشار تخریب می شود، باید کلیه کارگران و افراد از منطقه ریزش دور نگه داشته شوند.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

اتومبیل

گیم پلی استیشن