افشاگری جدید؛ پای بنیاد “سورس” به برجام باز شد

افشاگری جدید؛ پای بنیاد “سورس” به برجام باز شد
طبق اسناد محرمانه، صندوق «پلاوشرز» که نقش مهمی در قبولاندن برجام به افکار عمومی آمریکا داشته است، از بنیاد «جورج سوروس» 750 هزار دلار برای تأمین بودجه پروژه قبولاندن برجام به کنگره و افکار عمومی آمریکا درخواست کرده است.

افشاگری جدید؛ پای بنیاد “سورس” به برجام باز شد

طبق اسناد محرمانه، صندوق «پلاوشرز» که نقش مهمی در قبولاندن برجام به افکار عمومی آمریکا داشته است، از بنیاد «جورج سوروس» 750 هزار دلار برای تأمین بودجه پروژه قبولاندن برجام به کنگره و افکار عمومی آمریکا درخواست کرده است.
افشاگری جدید؛ پای بنیاد “سورس” به برجام باز شد

پرس نیوز