روحانی “قهرمان کنسرت” یا “قهرمان اشتغال و امنیت”

روحانی “قهرمان کنسرت” یا “قهرمان اشتغال و امنیت”
آقای روحانی اصرار دارد در افکار عمومی به عنوان “قهرمان کنسرت” شناخته شود اگر اینطور باشد لابد فکر این را هم کرده که مردم بگویند او تصمیم گرفت قهرمان کنسرت باشد به این دلیل که نمی توانست فی المثل “قهرمان اشتغال” یا “قهرمان امنیت” باشد.

روحانی “قهرمان کنسرت” یا “قهرمان اشتغال و امنیت”

آقای روحانی اصرار دارد در افکار عمومی به عنوان “قهرمان کنسرت” شناخته شود اگر اینطور باشد لابد فکر این را هم کرده که مردم بگویند او تصمیم گرفت قهرمان کنسرت باشد به این دلیل که نمی توانست فی المثل “قهرمان اشتغال” یا “قهرمان امنیت” باشد.
روحانی “قهرمان کنسرت” یا “قهرمان اشتغال و امنیت”

پایگاه خبری مبارز