برگزاری پنل تخصصی “برنامه ریزی شناور در روابط عمومی”

برگزاری پنل تخصصی “برنامه ریزی شناور در روابط عمومی”
همزمان با برگزاری چهارمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی، به منظور بررسی موضوع چالش تغییر مدام مدیران پنل تخصصی “برنامه ریزی شناور در روابط عمومی” برگزار می شود.

برگزاری پنل تخصصی “برنامه ریزی شناور در روابط عمومی”

همزمان با برگزاری چهارمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی، به منظور بررسی موضوع چالش تغییر مدام مدیران پنل تخصصی “برنامه ریزی شناور در روابط عمومی” برگزار می شود.
برگزاری پنل تخصصی “برنامه ریزی شناور در روابط عمومی”

مجله اتومبیل