برگزاری نمایشگاه مجازی کاریکاتور ” قاچاق”

برگزاری نمایشگاه مجازی کاریکاتور ” قاچاق”
مسئول روابط عمومی حوزه هنری استان کرمان از برگزاری نمایشگاه مجازی کاریکاتور با عنوان «مرگ قاچاق = حیات تولید» در وب سایت حوزه هنری کرمان خبر داد.

برگزاری نمایشگاه مجازی کاریکاتور ” قاچاق”

مسئول روابط عمومی حوزه هنری استان کرمان از برگزاری نمایشگاه مجازی کاریکاتور با عنوان «مرگ قاچاق = حیات تولید» در وب سایت حوزه هنری کرمان خبر داد.
برگزاری نمایشگاه مجازی کاریکاتور ” قاچاق”

خبرگذاری خوزستان